Životní prostředí

V naší společnosti si uvědomujeme, že svojí činností můžeme ovlivnit okolí a životní prostředí, kterého jsme součástí. Klademe proto velký důraz na ochranu životního prostředí a snažíme se, aby tato snaha byla naplňována každým naším zaměstnancem. Za tímto účelem jsme do společnosti zavedli Systém environmentálního managementu a byli jsme certifikováni dle normy ČSN EN ISO 14001. Opakovanou recertifikací jsme naposled úspěšně absolvovali v první polovině roku 2010, čímž jsme prokázali shodu s požadavky této normy. Z tohoto důvodu jsme vydali Politiku IMS naší společnosti.

Politika integrovaného management systému společnosti REVOS, s.r.o.

Jsme si vědomi, že ustálenou vysokou jakost můžeme dosáhnout pouze s takovou politikou integrovaného management systému, která se týká veškerých aktivit naší firmy, všech pracovních čet a jejích zaměstnanců. Každý jednotlivec musí přispívat svým dílem k uskutečňování cílů integrovaného management systému. Proto je úkolem každého pracovníka, počínaje dělníkem, řídícím managementem konče, vykonávat bezvadnou práci. Všichni zaměstnanci se musí cítit být vzájemně objednateli i dodavateli. Uspokojování potřeb našich objednatelů a předcházení očekávání zákazníků je trvalou součástí každodenní práce a prezentací zásad jakosti naší firmy.

Pro zajištění tvorby systému řízení jakosti, systému životního prostředí a systému BOZP, jejich udržování, rozvoj a trvalé zlepšování ve společnosti REVOS, s.r.o. Brno je stanovena následující politika:

 • základní orientací společnosti je dosáhnout toho, aby se společnost stala vyhledávaným obchodním partnerem a dodavatelem v oblasti montáže, oprav, revizí a zkoušení vyhrazených elektrických zařízení a výroby, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů, u kterého bude vytvořen pocit jistoty nejen pro zákazníka, ale i pro zaměstnance společnosti,
 • vedení společnosti se plně ztotožňuje s požadavky norem ČSN EN ISO řady 9000, ČSN EN ISO řady 14000 a specifikaci OHSAS řady 18000, to je s principy účinného zavádění a neustálého zdokonalování řízení procesů ovlivňujících jakost produktu, životní prostředí a bezpečnost a ochranu zdraví při práci ve společnosti,
 • vedení společnosti neustále vytváří potřebné organizační, personální a finanční zdroje pro zavedení, rozvoj a zlepšování systému řízení jakosti, systému životního prostředí a systému BOZP,
 • trvalým cílem je neustálé zlepšování naši činnosti a zabezpečování jakosti námi poskytovaných služeb,
 • rozvíjet neustálou aktivní spolupráci při objasňování vzájemných požadavků a jejich realizaci,
 • vedení společnosti bude provádět pravidelné přezkoumání integrovaného management systému, bude stanovovat cíle jakosti, cíle a cílové hodnoty v oblasti životního prostředí a cíle v oblasti systému BOZP pro udržení a neustálé zlepšování integrovaného management systému,
 • společnost bude vytvářet odpovídající podmínky pro vzdělávání zaměstnanců společnosti v oblastech její činnosti,
 • společnost bude plnit požadavky právních předpisů a jiných požadavků platné pro oblast životního prostředí a bezpečnost a ochranu zdraví při práci s důrazem na preventivní přístup k této problematice,
 • zpřísněním kontroly materiálových vstupů i samotných technologických postupů zabránit plýtvání surovinami a energiemi,
 • všichni zaměstnanci se budou podílet na zjišťování nebezpečí, posuzování a řízení rizik ve společnosti,
 • důsledným dodržováním bezpečnostních předpisů budou zaměstnanci minimalizovat vznik pracovních úrazů a nemocí z povolání.


zpět na: O společnosti

Aktuality

OP PIK – Marketing

Projekty spolufinancované z EU 

Název projektu:

Podpora exportu společnosti REVOS s.r.o.

Reg. číslo:

CZ.01.2.111/0.0/0.0/18_244/0018406

Program:

OP PIK, MARKETING – Výzva IV

Náplň:

Předmětem projektu je podpora exportních aktivit společnosti REVOS, s.r.o. prostřednictvím účasti na 3 zahraničních veletrzích zaměřených na energetiku. Od účasti na veletržních akcích společnost očekává zejména zisk nových zákazníků, nárůst tržeb, upevnění postavení žadatele na předmětných zahraničních trzích a zvýšení konkurenceschopnosti společnosti.

Termín realizace:

05/2019 – 12/2022

 CZ_RO_B_C

 

 

 

Inovační vouchery - výzva I

CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_045/0007424, Stanovení teplotních poměrů systému vytápění výsypky, spolufinancováno Evropskou unií.

CZ_VE_B_C Cílem projektu je zajistit maximálně efektivní přenos tepla od elektrického plošného topného prvku k otěrovým plochám výsypky určené k dopravě těženého sypkého materiálu.

Fabrika hotel se stal STAVBOU ROKU 2012!

Vyvrcholilo úsilí vedení hotelu, společnosti MHA, architektonické firmy OK PLAN ARCHITECTS, stavební firmy Podzimek a synové i dalších subdodavatelů a fabrika hotel v Humpolci právem obdržel titul STAVBA ROKU 2012.  více